Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Odhlašování dětí

Při každé nepřítomnosti dítěte v MŠ je potřeba tuto skutečnost nahlásit p.uč. ve třídě a zároveň odhlásit dítěti stravu na www.starva.cz 

vedoucí stravování p. Hana Zajíčková /viz informace STRAVNÉ/

Pravidla omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou do MŠ

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítě, které má povinnou předškolní docházku do mateřské školy, musí tuto skutečnost oznámit včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole.

Každá nepřítomnost dítěte musí být doložena písemně v den nástupu.

Zákon č.561/2002 Sb., školský zákon – znění

  • 34 Organizace předškolního vzdělávání

(4)

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
V případě absence delší než 10 dnů musí zákonný zástupce požádat písemně o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání a to nejpozději v den uvolnění. Zde musí být uvedeno jméno dítěte, den a čas kdy má být dítě uvolněno a podpis zákonného zástupce dítěte.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy osobním pohovorem se zákonnými zástupci.

Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o opakované absenci orgánu sociálně – právní ochrany dětí.

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020