Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Odhlašování dětí

Nepřítomnost dítěte – odhlášky, omlouvání

V případě nepřítomnosti dítěte ve školce je zákonný zástupce povinen odhlásit dítě samostatně:

  1. z výchovného procesu

Nepřítomnost nahlásí přímo p. učitelce v dané mateřské škole nebo zástupkyni ředitelky, která za pracoviště zodpovídá. Odhlášku je možno provést telefonicky, SMS zprávou nebo osobně.

Děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) mají dle Školského zákona tyto povinnosti:

  • Každá nepřítomnost dítěte musí být doložena písemně. Pokud je zákonnému zástupci známá nepřítomnost dítěte, musí tuto skutečnost oznámiv včetně důvodu a doby nepřítomnosti dítěte s dostatečným předstihem.
  • V případě absence delší než 10 dní musí zákonný zástupce požádat písemně o uvolnění dítěte. Tiskopisy jsou k dispozici v každé MŠ (šatny dětí).
  1. ze stravování

Běžné odhlášky lze provádět maximálně do 12.00 hodin předcházejícího dne těmito způsoby:

  • Prostřednictvím internetových stránek na: strava.cz
  • Poslat SMS na telefonní číslo 724 379 895 ve tvaru: „Jméno, příjmení, MŠ nebo třída, doba odhlášky od-do….
  • Napsat e-mailem zprávu na: strava@msveseli.cz ve tvaru: „Jméno, příjmení, MŠ nebo třída, doba odhlášky od-do …..
  • Ve výjimečných případech je možné kontaktovat telefonicky vedoucí ŠJ – tel. č. 727 812 369

Při neočekávaných událostech (nemoc apod.) je možné provést odhlášku stravy nejpozději do 6.30 hodin buď formou SMS nebo e-mailem.  Je možné si první den pro již uvařený oběd přijít a odnést domů.

Odhlášky odpoledních svačinek lze provádět pouze do 12.00 hodin předcházejícího dne.

Povinností zákonného zástupce je odhlásit dítě ze stravy neprodleně. Od druhého dne nepřítomnosti je v případě neodhlášené stravy účtována plná hodnota celodenní stravy, tj. cena potravin (30 nebo 32 Kč) a dále mzdové a režijní náklady. (Pozn. Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. §119 má dítě nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci).

 

Upozornění:

Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování apod. ve stanoveném termínu a nedohodne-li s ředitelkou jiný termín úhrady.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy osobním pohovorem se zákonnými zástupci.

Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o opakované absenci orgánu sociálně – právní ochrany dětí.

 

Copyright © Mateřská škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace 2020